O projekcie

Projekt „Akademia Technologii Cyfrowych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.6. „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT) i znajomości języków obcych” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności na regionalnym rynku pracy poprzez wzmocnienie kompetencji 48 osób, w tym 28 kobiet i 20 mężczyzn w wieku 18-34 lata,  zamieszkałych, uczących się bądź pracujących na terenie województwa świętokrzyskiego, wyłącznie z terenu powiatów:

- kieleckiego ziemskiego,
- koneckiego,
- buskiego,
- kazimierskiego,
- jędrzejowskiego,
- sandomierskiego,
- staszowskiego.

Projekt realizowany jest przez firmę PPUH „Netion” Patryk Pisany oraz Wyższą Szkołę Handlową im. Bolesława Markowskiego w Kielcach na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.06.02-26-108/12-00 z dnia 18.01.2013 roku zawartej z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

którzy będą uczestniczyli z własnej inicjatywy w szkoleniach w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych ICT, a następnie udokumentowanie pozyskanej wiedzy poprzez uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) na poziomie podstawowym (ECDL Start) oraz zaawansowanym (ECDL Advanced) a także ECDL WebStarter.

Uzyskanie certyfikatu ECDL zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej.